Basisonderwijs

Om te kunnen garanderen dat de manier van lesgeven aansluit bij de visie en missie van onze school en tegelijk voldoet aan de eisen die de overheid eraan stelt, kijken wij regelmatig naar de leerstof én naar de manier waarop we deze leerstof aanbieden.

Zo vindt Het Avontuur het belangrijk om boeiend, betekenisvol onderwijs te verzorgen. Onderwijs moet kinderen boeien, moet betekenisvol zijn. Als kinderen namelijk begrijpen waarom ze iets moeten leren, kan de leerstof opgenomen worden van het kortetermijngeheugen in het langetermijngeheugen.

Eén van de belangrijkste onderdelen van ons onderwijs is het centraal stellen van het kind met al zijn mogelijkheden en talenten. Want elk kind is uniek en mag er zijn zoals hij/zij is.

De vraag is dan ook niet ‘Hoe intelligent ben je, maar hoe ben je intelligent?’

Het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten en deze in mogen zetten bij het leren, geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan het steeds meer zelfstandig kunnen en durven functioneren.

Het Avontuur gaat daarbij uit van de meervoudige intelligenties. Het ene talent is daarbij sterker ontwikkeld dan het andere. Zo is de ene leerling meer taalslim, de ander meer reken- of beweegslim. Het bezig zijn met deze talenten draagt bij aan het ontwikkelen van intelligent gedrag.

Talenten, en dus ook leerlingen, komen het beste tot ontwikkeling als je je veilig voet. Het Avontuur probeert dan ook de school te zijn waar je graag bent. Het is een plek waar je als leerling er op mag vertrouwen dat de juf of meester er voor je is, waar er gebouwd wordt aan goede onderlinge relaties, een omgeving waar je fouten mag maken want van fouten maken, leer je immers.

Het inzetten van deze talenten van kinderen speelt ook een belangrijke rol bij samenwerkend leren oftewel met een mooi woord “coöperatief leren”. Binnen coöperatief leren staat niet de leerstof centraal maar hoe we samen met elkaar, die leerstof eigen maken: kinderen helpen elkaar, leren van én met elkaar door het inzetten van hun talenten. Binnen coöperatief leren bestaan vele samenwerkvormen waarbij ieder kind een eigen bijdrage moet leveren om samen een opdracht te behalen. Zo voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Natuurlijk leren
Op Het Avontuur wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van Natuurlijk leren.

Natuurlijk leren heeft een aantal uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten zijn echter niet specifiek voor deze vorm van onderwijs en komen gezamenlijk of apart ook voor in andere onderwijsvormen.

Natuurlijk leren is een onderwijsvernieuwing, waarbij de kerngedachte is dat de leerweg op een natuurlijke manier moet aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Er wordt een beroep gedaan op meerdere intelligenties. Naast taalkundig-verbale en wiskundig-logische, is er ook sprake van ruimtelijk-visuele, lichamelijk-motorische, muzikaal-ritmische, sociale (interpersoonlijke), reflectieve (intrapersoonlijke) en natuurgerichte intelligentie.

Het is daarbij een voorwaarde dat de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn. Een krachtige leeromgeving is onmisbaar, want die zorgt voor optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing.

In een krachtige leeromgeving is veel ruimte voor interactie. De leerstof wordt in de context aangeboden, natuurlijk leren gaat uit van systeemdenken.

Natuurlijk leren is gebaseerd is op de leerpsychologie van het sociaal constructivisme. De grondgedachte daarvan is dat leren het resultaat is van denkprocessen van de leerling. Een van die denkactiviteiten is het verbinden van oude en nieuwe kennis. Bij natuurlijk leren zijn leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Differentiatie is een basisgegeven van natuurlijk leren. Individuele leerprocessen, werken op eigen niveau en eigen ontwerp van je leer- en ontwikkelingsroute zijn kenmerkend.

De leerlingen worden uitgedaagd tot actief leren. Daarvoor is het noodzakelijk de leerlingen vertrouwen te geven en zelfstandig op pad te laten gaan in de reële maatschappelijke context.

Leerlingen werken o.a. aan prestaties, betekenisvolle en concrete opdrachten met een echte opdrachtgever, waar leerlingen uit kunnen kiezen. Het eindresultaat doet er dus toe. Prestaties zijn het hart van natuurlijk leren.

Een belangrijk onderdeel van het natuurlijk leren is reflectie, terugkijken op wat de leerling heeft gedaan en wat het resultaat is. Leerlingen presenteren dit ook vaak aan elkaar.